Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w Kawlach Dolnych, obręb Przodkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Znak:
PL.6721.5.2020
Data utworzenia:
2021-08-06
Obowiązujący:
od 2021-08-06 do
Opis:

Przodkowo dnia 06 sierpnia 2021 roku

PL.6721.5.2020                                                      

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZODKOWO

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.),  art. 39 ust.1, art.46 pkt.1, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Przodkowo   nr  XVI/212/2020   z dnia 30 września  2020 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w Kawlach Dolnych, obręb Przodkowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w   Kawlach Dolnych, obręb Przodkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin wyłożeniaod 18 sierpnia  2021 r. do  8 września 2021 r.

Miejsce wyłożeniaUrząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektem planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu:  58 500 16 13 Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  prognoza oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu będą też dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bip.gmina.przodkowo/ prawo miejscowe/ plany miejscowe/obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. ogodz.13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Przodkowo,  ul. Kartuska 21, Przodkowo, w Sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Przodkowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Przodkowo, ul. Kartuska, 83-304 Przodkowo, w formie papierowej lub elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres e’mail: ug@przodkowo.pl  lub przez platformę ePUAP  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 rUwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję,  że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i w czasie wyłożenia ww. projektu miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy t.j.: projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach i  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21,  83-304 Przodkowo, ustnie do protokołu, lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres e-mali  ug@przodkowo.pl  lub przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 września 2021 r

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Przodkowo terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

                                                                                              

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2021-08-06 11:22:57
rejestr zmian | Informacje...